Analysis Suite

Med produkterna i vår Analysis Suite kan du mäta och analysera kommunikation

icon-suite-analysis

Att mäta din kommunikation

 

Att mäta och utvärdera sin kommunikation är en förutsättning för framgångsrik kommunikationshantering. Medieanalys erbjuder ett sätt att utvärdera och demonstrera PR-arbetets kvalitet och effekt.

 

Vi hjälper dig att hitta relevanta mätmetoder för att demonstrera både de kortsiktiga effekterna av dina kommunikationsinsatser och hur väl de långsiktiga strategiska målen uppnåtts.

 
analysis-macbook-dashboard-keyboard-man_500x500

Gör din kommunikation mätbar och skapa sammanhang

 

Att förstå målsättningarna måste utgöra grunden för all kommunikationsmätning. Det som driver oss är att skapa sammanhang mellan ditt företags eller din organisations mål och dess kommunikationsstrategi.

 

Vi hjälper dig att identifiera målsättningarna baserat på din strategi och att förvandla dem till mätbara mål och KPI:er (Key Performance Indicators, nyckelindikatorer för hur väl kommunikationen fungerat).

 

Medieanalys erbjuder ett sätt att demonstrera värdet av dina kommunikationsinsatser, följa utvecklingen för ditt varumärke, och se dina resultat i förhållande till andra aktörers.

analysis-teamwork_500x500

Retrievers metod

 

Våra analyser går bortom att bara räkna antal omnämnanden. Istället utvärderar vi publicitetens kvalitet. Våra analysrapporter är alltid skräddarsydda för att möta din organisations behov. Vi utvärderar publiciteten genom att ta hänsyn till den exponering, uppmärksamhet, det intryck, samt den inverkan som omnämnandena ger.

 

Exponering

Hur lång räckvidd har du? Hur många omnämnanden får du? Vilket är det potentiella antalet läsare och vilka målgrupper når de?

 

Uppmärksamhet

Hur pass dominerande är du? Är din synlighet i omnämnandena i fullt fokus eller bara perifer? Är omnämnandena positivt inställda till din organisation? Hur effektiva är omnämnandena när det gäller att bygga ditt varumärke?

 

Intryck

Hur omnämns du/ni? Är tonen positiv, neutral eller negativ? Innehåller omnämnandet drivkrafter som bedömningar av din organisations varumärke som arbetsgivare, ledningens visioner, eller organisationens samhällsengagemang?

 

Inverkan

Hur har du påverkat omnämnandena? Är de baserade på din produktivitet, till exempel genom ett pressmeddelande eller ett event? Citeras din talesperson? Har media tagit upp ditt huvudbudskap?

 

Vi kan förse dig med insikter om din organisations egen publicitet, omnämnanden om en specifik kampanj eller tema, eller hjälpa dig med att se hur detta står sig mot konkurrenterna eller andra aktörer i samma bransch.

Leveranser på sätt som passar dig

 

Förutom leveranser i traditionellt PDF-format erbjuder vi även alternativet att leverera din analys i en interaktiv kontrollpanel. Retriever Insights är en användarvänlig och interaktiv plattform som visualiserar resultaten från analysdata. I Retriever Insights kan du navigera genom delarna oberoende av varandra, söka efter dina olika kampanjer, talespersoner och teman, samt upptäcka trender som kan förbättra ditt företags kommunikationsarbete.

analysis-mockup-insights_500x500

”Retriever skapar förutsättningar för mig att kunna bevaka och analysera vår närvaro i traditionella och digitala medier, samtidigt som de med en hög tillgänglighet och servicenivå är väldigt trevliga att arbeta tillsammans med.””

Anna Setzman, Presschef

Våra medarbetare

 

Hos Retriever har vi Nordens största medieanalysavdelning, vilket innebär att vi kan förse dig med de insikter du behöver för att mäta din kommunikation, dina varumärkesinsatser och dina kampanjers resultat.

 

Som medlem av AMEC (International Association for Measurement and Evaluation of Communication) har vi god kännedom om de bästa internationella standardmåtten för kommunikationsmätning, medan vi ständigt sysslar med att marknadsföra och utveckla de bästa metoderna för att mäta och utvärdera våra kunders kommunikation.

 

Många av våra analytiker innehar den högt ansedda certifieringen AMEC Certificate in Measurement and Evaluation.

Retriever-6-7.02.18-32

Vill du veta mer?