Kartläggning: Kvinnor underrepresenterade i svenska nyhetsmedier

Retriever har gått igenom 142 077 uttalanden från ett urval av våra kunder mellan år 2018-2020 för att kartlägga fördelningen av män och kvinnor som kommer till tals i svenska nyhetsmedier. Vi listar branscherna där könsfördelningen fortfarande är ojämn och där representationen av kvinnliga talespersoner/uttalanden från kvinnor ännu lyser med sin frånvaro.

Varför spelar representation roll?

Representation är viktigt både ur ett demokratiskt och publicistiskt perspektiv för att låta flera människor komma till tals. En skev representation riskerar ofta att förstärka fördomar, ge upphov till stereotypa föreställningar och kan även i vissa fall utesluta grupper - vilket i sin tur kan leda till diskriminering. Denna form av diskriminering är precis det som Agenda 2030 försöker att motverka.


De globala målen är del av en av de mest ambitiösa agendorna för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit. För att uppnå fantastiska saker fram till år 2030, är jämställdhet en förutsättning för en hållbar utveckling och handlar om en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser. Men att könsfördelningen inom svenska verksamheter fortfarande är ojämn är något som visar på att maktstrukturer som är till fördel för män är långt ifrån över.


Det är nu sju år kvar tills Agenda 2030 når sin slutetapp – kommer vi ha uppnått en jämställd medierepresentation tills dess?

 


Om mätningen

20220308-diagram-konsfordelning

I den privata sektorn står kvinnliga talespersoner för två femtedelar av alla uttalanden i svenska nyhetsmedier. Detta är en lägre andel jämfört med den offentliga sektorn där kvinnliga talespersoner står för lite mindre än hälften av alla uttalanden. Att anmärka är att fördelningen av kvinnliga och manliga talespersoner från är mer jämlik för offentlig sektor där 46 procent av talespersonerna är kvinnliga och 54 procent manliga. Motsvarande fördelning för privat sektor är 38 procent kvinnliga och 62 procent manliga talespersoner.

 

 

Könsfördelning i olika Branscher

  Könsfördelning av talespersoner i respektive bransch Könsfördelning av uttalanden i medier för respektive bransch
  symbol-male

 

symbol-female

 

symbol-male

 

symbol-female

 

Bank och försäkring 69% 31% 48% 52%
Bokföring, revision och ekonomisk rådgivning 69% 31% 81% 19%
Bygg och Fastigheter 67% 33% 62% 38%
Energisektorn  66% 34% 65% 35%
Fackförbund och arbetsgivareorganisation 56% 44% 50% 50%
Fordon 86% 14% 70% 30%
 

 

Relationen mellan andelen talespersoner och andelen uttalanden

Genom att både se till fördelningen av talespersoner inom en bransch samt andelen uttalanden publicerade i medierna, förtydligas mediernas och journalisters viktig roll att arbeta för en jämlik mediebild. Trots en obalanserad könsfördelning mellan talespersoner, kan medierna ändå lyfta fram en balanserad fördelning av vilka som får möjlighet att uttala sig. Så är fallet för exempelvis Bank och försäkring, där fördelningen av uttalanden i medier visar en svag dominans av kvinnliga uttalanden, trots en högre andel manliga talespersoner inom branschen.

Såklart finns det andra faktorer som avgör den totala könsfördelningen av uttalanden som ligger utanför mediernas/journalisters påverkan. Hur könsfördelningen ser ut bland ett företags ledningsposter, som tenderar att aktivt citeras i medier, är en sådan faktor.

 

 

  Könsfördelning av talespersoner i respektive bransch Könsfördelning av uttalanden i medier för respektive bransch
  symbol-male symbol-female symbol-male symbol-female
Forskning och utbildning 56% 44% 69% 31%
Hotell, nöje och resor 62% 38% 74% 26%
Hälsa och medicin 31% 69% 48% 52%
IT, teknologi, telekom och media  69% 31% 88% 12%
Matvaror och detaljhandel 62% 38% 52% 48%
Non-profit organisationer 35% 65% 40% 60%
Offentlig förvaltning och myndigheter 52% 48% 50% 50%
Skog och tillverkning 62% 38% 73% 27%
Transport och logistik  63% 37% 64% 36%

 

 

Kvinnor gravt underrepresenterade i IT – branschen men dominerar civilsamhället.

Om man ser till branscher med lägst andel kvinnliga uttalanden och högst andel manliga uttalanden, är kvinnor som minst representerade inom IT-, teknik- och mediabranschen. Trots att 31 procent av de unika talespersonerna inom branschen är kvinnor, är endast 12 procent av de publicerade uttalandena faktiskt gjorda av kvinnor.


Ser man istället till branscherna där en kvinnlig talesperson står bakom majoriteten av uttalanden, ligger non- profitorganisationer i topp. Det är även inom denna bransch som män som uttalar sig minst. Fördelningen av kvinnliga och manliga talespersoner för branschen visar också på en kvinnlig dominans, 65 procent av talespersonerna är kvinnor och 35 procent män. Trots att non-profit branschen visar en övervägande del kvinnliga uttalanden, syns inte samma kraftiga överrepresentation som i fallet för IT-branschen.

 

 

Kvinnor uttalar sig minst i den privata sektorn


20220308-diagram-fordelning-offentlig-privat-jamforelsebild

 

I den privata sektorn står kvinnliga talespersoner för två femtedelar av alla uttalanden i svenska nyhetsmedier. Detta är en lägre andel jämfört med den offentliga sektorn där kvinnliga talespersoner står för lite mindre än hälften av alla uttalanden. Att anmärka är att fördelningen av kvinnliga och manliga talespersoner från är mer jämlik för offentlig sektor där 46 procent av talespersonerna är kvinnliga och 54 procent manliga. Motsvarande fördelning för privat sektor är 38 procent kvinnliga och 62 procent manliga talespersoner.

 

 

Vill du vara med att jämna ut könsfördelningen bland talespersoner i medierna?

Medier har som uppdrag att korrekt spegla verkligheten och spelar en betydelsefull roll i formandet av åsikter, attityder och fördomar i samhället. Ett medieinnehåll och en nyhetsrapportering som är mer jämställd gynnar det långsiktiga arbetet mot hållbar utveckling, det är därför viktigt att inkludera marginaliserade grupper. Nyckeln till framgång och förändring ligger förstås inte bara hos journalister och mediehusen, utan även hos verksamheternas egna PR- och kommunikationsavdelningar. Här finns vi till hands! För att bidra till förändring gör vi på Retriever det vi gör bäst: Analysera och synliggöra för våra kunder hur deras talespersoner kommer fram i medierna.

Vi har i över 20 år hjälpt våra kunder att förstå sin omvärld och nå sina mål. Med vår expertis inom medieanalys hjälper vi er att identifiera nya insikter och leverera beslutsunderlag som gynnar både era mål, er konkurrenskraft och affärsnytta.

Nu siktar vi att uppnå en jämställd medierepresentation till 2030!

 


Mätningen är gjord av Nike Lundahl och Caroline Pappa, båda medieanalytiker på Retriever i Sverige. 
Fakta i detta inlägg får spridas med angivande av källa.