Kjønnsbalanse og mangfold blant norske talspersoner

Retrievers analyse av kjønnsbalansen blant norske talspersoner viser at kvinner fortsatt er underrepresentert i norske medier. Funnene ble presentert under Kommunikasjonsforeningens Høstseminar 2022.

De siste fem årene har vi i Retriever analysert kjønnsbalansen blant talspersoner som kommer til orde i norske medier. Nå har vi oppdatert analysen med medieomtale publisert til og med september 2022. Analysen er basert på 450 000 uttalelser gitt i kraft av stilling.

 

Hvorfor måle kjønnsbalanse blant talspersoner?

Norge er blant verdens mest likestilte land, likevel ser vi at kvinner er underrepresentert i norsk medieomtale. Mediene bør speile samfunnet de er en del av – vi trenger et mangfold av stemmer og vi trenger både kvinnelige og mannlige forbilder i alle bransjer.

 

Det handler ikke om å oppnå en 50/50-fordeling mellom kvinner og menn, det handler om å være bevisst potensielle systematiske skjevfordelinger. Flere selskaper og bransjer med jevn fordeling mellom kvinnelige og mannlige fagpersoner, har likevel en stor overvekt av menn som representerer virksomheten i mediene.

 

Forskning viser blant annet at kvinner er er mer tilbakeholdne med å uttale seg i offentligheten, og at de har større behov for å ha full kontroll på det de skal uttale seg om. Ved å ikke være slike faktum bevisst kan vi gå glipp av viktige perspektiver, meninger og kunnskap.

 

De siste fem årene har vi derfor analysert 450 000 uttalelser i norske medier. Uttalelsene er gitt av talspersoner som snakker på vegne av en virksomhet, som kommunikasjonsrådgivere, fagpersoner og ledere på ulike nivåer i virksomhetene.

 

Funnene viser at kvinner står for 150 000 av disse uttalelsene. Dette utgjør en andel på 34 prosent, og med det ser vi fortsatt ingen tydelig endringstrend gjennom perioden.

 

Mannsdominert toppledelse ser ikke ut til å være forklaringen

I årets analyse har vi for et utvalg uttalelser også undersøkt hvilke stillinger talspersonene har. Her ser vi at toppledelse står for 22 prosent av uttalelsene. Resterende 78 prosent er fordelt mellom fagpersoner/eksperter, kommunikasjonsrådgivere, kommunikasjon- og markedssjefer og øvrige ledere. Det er altså ikke slik at toppledelsen i virksomhetene står for brorparten av uttalelsene.

 

Om Retrievers måling av kjønnsbalanse blant talspersoner:

  • 450 000 uttalelser i norske medier er analysert over en periode på fem år (2018- september 2022)
  • Analysen inkluderer uttalelser som er gitt i kraft av stilling

  • Typisk er uttalelsene gitt av kommunikasjonsrådgivere, kommunikasjonssjefer, -direktører, fageksperter og andre ledere og ansatte i norske virksomheter

  • Kildegrunnlaget er alle norske redaksjonelle medier

  • Alle stofftyper og sjangre er inkludert

  • Analysen av stillingstitler inkluderer et tilfeldig utvalg på 4000 uttalelser

Store forskjeller mellom ulike bransjer

Også i årets utgave av analysen finner vi store forskjeller bransjer i mellom. Lavest kvinneandel finner vi hos konsulent- og rådgivningsselskaper, revisjon og IT, samt i industri- og energiselskaper. Her står kvinner for 23 prosent av uttalelsene. Se hele listen under.

 

Høyest kvinneandel finner vi i offentlig administrasjon. Her står kvinner for 49 prosent av uttalelsene. Også innen helse, medisin, samt non-profit, forbund og organisasjoner finner vi en relativt høy kvinneandel. Her står kvinner for 43 prosent av uttalelsene.

 

Hva kan kommunikasjonsbransjen gjøre for å redusere systematiske skjevfordelinger?

Hvordan kommunikasjonsfolk jobber frem profiler og fageksperter, hvilke talspersoner man velger, og hvilke mål man setter seg er en viktig nøkkel til endring. For å oppnå endring er det avgjørende å sette seg mål, og å måle progresjonen mot måloppnåelsen. Det gjelder for kommunikasjonsavdelinger så vel som for andre deler av virksomheten.

 

I Retriever setter vi vår stolthet i å hjelpe kommunikasjonsavdelinger å nå deres mål – og vi har selv satt oss et hårete mål: Vi skal bidra til endring i kjønnsfordelingen blant norske virksomheters talspersoner. Og vi ønsker å få til denne endringen sammen med våre kunder.

 

Alle nye og eksisterende Retriever-kunder som får kommunikasjonsmåling eller medieanalyse fra vår analyseavdeling, får tilbud om kostnadsfri måling av egen kjønnsfordeling. Vi bidrar selvfølgelig med igangsetting, planlegging og oppfølging av progresjonen mot målet.

 

Vil du vite mer om kjønnsbalansen i din virksomhet?

Kontakt oss