Stadig lav kvinneandel blant norske virksomheters talspersoner

Av 250 000 uttalelser i norske medier siste tre år, står kvinnelige talspersoner for 83 000. Det gir en kvinneandel på 34 prosent. Mannlige talspersoner står for resterende 66 prosent av uttalelsene. I privat sektor og i enkelte bransjer er andelen betydelig lavere. 

Analysen er basert på 250 000 uttalelser gitt av personer i kraft av sin stilling, gjengitt i norske redaksjonelle medier i perioden 2018-2020. Typisk er uttalelser gitt av kommunikasjonsrådgivere, kommunikasjonssjefer, kommunikasjonsdirektører, fageksperter og andre ledere og ansatte i norske virksomheter.  

 

gurolindebjergrund

«Mediene bør speile samfunnet de er en del av. Vi trenger et mangfold av stemmer og vi trenger både kvinnelige og mannlige forbilder i alle bransjer. Norge er blant verdens mest likestilte land, likevel er kvinner underrepresentert i norsk medieomtale. På tross av en tilnærmet balansert kjønnsfordeling i en rekke bransjer, står kvinner kun for 34 prosent av uttalelsene – i noen bransjer betydelig mindre.»

 

 

Guro Lindebjerg, Country Manager i Retriever Norge

 

Lavest andel kvinnelige talspersoner i privat sektor 

I privat sektor står kvinnelige talspersoner for 32 prosent av uttalelsene i norske medier. Dette er betydelig lavere enn i offentlig sektor der kvinnelige talspersoner står for 40 prosent av uttalelsene.  

 

Det er også betydelige forskjeller bransjer i mellom. Lavest andel kvinnelige talspersoner finner vi i industri, transport og logistikk, og IT, teknologi og telecom, med henholdsvis 22 prosent, 25 prosent og 26 prosent uttalelser fra kvinnelige talspersoner (se hele listen nedenfor). Genderanalysis

22%   78%   1. Industri (inkl. energisektoren)
25%   75%   2. Transport og logistikk
26%   74%   3. IT, teknologi og telecom
33%   67%   4. Regnskap, revisjon og rådgivning
34%   66%   5. Matvare- og detaljhandel

       

Oversikt over topp fem lavest kvinneandel blant talspersoner

Kilde: Retriever

 

- Det handler ikke om å oppnå en 50/50-fordeling mellom kvinner og menn, det handler om å være bevisst potensielle systematiske skjevfordelinger. Flere selskaper og bransjer med jevn fordeling mellom kvinnelige og mannlige fagpersoner, har likevel en stor overvekt av menn som representerer virksomheten i mediene. Forskning viser at kvinner er mer forsiktige med å uttale seg i offentligheten, og at de har større behov for å ha full kontroll på det de skal uttale seg om. Ved å ikke være slike faktum bevisst kan vi gå glipp av viktige perspektiver, meninger og kunnskap, sier Guro.

 

Høyest andel kvinnelige talspersoner i non-profit virksomheter 

Det er i fagforeninger, arbeidsgiverorganisasjoner, veldedige organisasjoner og andre non-profit virksomheter at uttalelser oftest kommer fra kvinnelige talspersoner. Her er kvinnene i overtall med 54 prosent av uttalelsene.  

 

Innen utdanning- og forskning finner vi også tilnærmet balansert fordeling med 47 prosent uttalelser fra kvinner. Det samme ser vi i offentlig administrasjon, som inkluderer kommuneadministrasjoner og utvalgte statlige institusjoner. Her står kvinnelige talspersoner for 46 prosent av uttalelsene (se hele listen nedenfor). 

Genderanalysis

54%   46%   1. Non-profit
47%   53%   2. Utdanning og forskning
46%   54%   3. Offentlig administrasjon
44%   56%   4. Helse og medisin
35%   65%   5. Bank og forsikring

 

Oversikt over topp fem høyest kvinneandel blant talspersoner 

Kilde: Retriever

 

Ingen signifikant endring siste tre år 

Vi finner ingen signifikant endring i den analyserte perioden, 2018-2020. Kjønnsbalansen ser ut til å være relativt konstant fra år til år. Funnene i undersøkelsen samsvarer også med tidligere Retriever-undersøkelser knyttet til samme tematikk.  

 

- Som medieovervåkning- og medieanalyseselskap vil Retriever følge utviklingen i årene som kommer. Vi har tro på at fokus, debatt og engasjement fra både kommunikasjonsfolk og pressefolk vil kunne gi en positiv endring, sier Guro Lindebjerg.