Bruk av forskning og forskere i norske medier

Hvordan brukes forskning og forskere i norske medier? Og hvordan har dette utviklet seg gjennom de siste tre årene? På oppdrag fra Norges forskningsråd har vi undersøkt disse spørsmålene.

Hovedspørsmålene Retriever undersøker i denne analysen er forsøkt besvart gjennom følgende delproblemstillinger:

 • Hvor mye har mediene skrevet om forskning i 2020, og hvordan er dekningen sammenlignet med 2018 og 2019?
 • Hvor mye av den eventuelle økningen fra 2018/2019 til 2020, utgjøres av saker relatert til covid-19?
 • Innen hvilke tematikk brukes forskning mest?
 • Er det endinger i kanalsammensetning: medietype, kildekategori og sjanger?
 • Er det flere forskere som ytrer seg gjennom kronikker og/eller leserinnlegg i 2020, sammenlignet med 2018/2019?
 
Last ned analysen

 

Forskere brukes oftest i omtale knyttet til medisin og helse

Når vi ser på forskeruttalelser samlet for årene 2018-2020, ser vi at 19 prosent av oppslagene i der en forsker kommer til orde handler om medisin og helse. Ser vi de tre årene hver for seg finner vi imidlertid store forskjeller. Vi ser at politikk var det største temaet i både 2018 og 2019 med 16 prosent av omtalen begge årene. I 2019 var også økonomi/næringsliv og natur/miljø større enn medisin og helse. Diagrammet nedenfor viser hvordan omtalen fordeles på alle temakategoriene.

forskning_andel oppslag fordelt på tema

 

Andre hovedfunn

 • Vi ser at bruken av forskere og forskning i norske medier ligger relativt likt i 2018 og 2019, men at det skjer en stor endring i 2020. Snittantallet forskeruttalelser per måned øker med 7,5 prosent.
 • Økningen i 2020 skyldes et stort antall oppslag som benytter forskning og forskere i forbindelse med covid-19 og koronapandemien.
 • Når vi sammenligner et utvalg konkrete forskningsfelt, som kreftforskning og klimaforskning, ser vi igjen at omtalen er relativt jevn gjennom 2018 og 2019, men at det skjer en dramatisk endring i mars 2020. Samtidig som omtalen av forskning knyttet til covid-19 og korona skyter i været, ser vi at omtalen av andre forskningsfelt reduseres, og slik har det fortsatt gjennom 2020.
 • Norske medier publiserer mer omtale av koronaforskning på åtte måneder, enn de har publisert om klimaforskning de siste tre årene.
 • I den kvalitative analysen har vi gjort en næranalyse av hvordan forskning brukes i et utvalg på fem riksdekkende nettmedier. Analysen viser at i snitt syv prosent av oppslagene i disse mediene benytter seg av forskning eller forskere. Det er imidlertid store forskjeller mediene i mellom.
 • Også i den kvalitative analysen finner vi at samtidig som koronaforskning omtales i økende grad, vies det mindre plass til andre forskningsfelt.