Media-analyysillä objektiivisuutta viestinnän mittaamiseen

Kuinka varmistamme, että tekemämme media-analyysit ovat objektiivisia eivätkä vain yhden analyytikon mututuntumaa? Tämä kysymys on hyvin yleinen ja perusteltu asiakkaidemme suusta, sillä analyysiosastomme keskeinen tehtävä on tarjota ulkopuolisen ja riippumattoman toimijan näkemys asiakkaamme mediajulkisuudesta tietyllä ajanjaksolla. 

Retrieverillä meillä on useita keinoja, joilla varmistamme analyysien objektiivisuuden.

 

Yhteinen pohjoismainen metodologia johdonmukaistaa työskentelyä 

Analyysityömme nojaa vahvasti yhteiseen koko Retriever-konsernin käyttämään metodologiaan, joka toimii työmme tukena ja selkärankana kaikkien analyytikoidemme työssä. Metodologiassa määritellään tarkasti, kuinka mittaamme viestintää ja suhtaudumme erilaisiin viestinnän mittareihin. Se luo ohjeistuksien ja esimerkkien avulla pohjan sille, kuinka analyytikkomme tulkitsevat medianäkyvyyttä. Yhteinen metodologia yhdenmukaistaa analyytikoidemme työtä ja johdonmukaistaa työskentelytapojamme. Lisäksi metodologia lisää analyysiemme uskottavuutta ja vertailukelpoisuutta.

 

Johdonmukaiset työskentelytavat mahdollistavat mm. benchmarkkauksen eli vertailutiedon keräämisen eri toimijoista ja eri toimialoilta, jolloin analysoitavan yrityksen tunnusluvut saadaan laajempaan kontekstiin. 

 

Metodologiamme perustana toimii viestinnän mittaamisen kansainvälisen kattojärjestön AMEC:in (International Association for Measurement and Evaluation of Communication) periaatteet, jotka luovat alan parhaat käytännöt viestinnän mittaamiseen. Nämä Barcelonan periaatteiksi kutsutut standardit uudistuvat säännöllisin väliajoin ja voit lukea niistä lisää maksuttomasta oppaastamme. 

 

Artikkelin sävy määritellään analyysikohteen näkökulmasta 

Analyysikohteen sävyn määrittäminen nousee usein esille, kun puhutaan analyysien objektiivisuudesta, sillä se on hyvä esimerkki siitä, mihin yhteistä metodologiaa tarvitaan. Sävyn arviointi kolmiosaisella asteikolla (positiivinen, neutraali, negatiivinen) ei aina ole yksiselitteistä, mutta yhteinen metodologiamme luo sille raamit. 

 

Mihin keskitymme kun arvioimme sävyä? 

 

Retrieverillä artikkelin sävy määritellään aina analyysikohteesta lähtien. Analyysikohde on useimmiten asiakkaan edustaman yrityksen nimi, mutta se voi olla myös esimerkiksi sivutoimiala tai puhehenkilö. Artikkeli voi olla asiakasta kohtaan neutraalia tai positiivista, vaikka uutisaihe olisikin negatiivinen. Esimerkiksi toimialan kasvumahdollisuuksista kielteisesti kertova uutinen voi olla asiakasta kohtaan positiivinen, jos artikkelissa mainitaan yrityksen tehneen hyvää tulosta jo pidemmän aikaa. 

 

Ensimmäiseksi kiinnitämme huomiota sanavalintoihin, näkökulmiin, konnotaatioihin ja median välittämään asenteeseen analyysin kohdetta kohtaan. Toiseksi tarkastelemme uutisartikkelia kokonaisuutena: otsikkoa, ingressiä, mahdollisia sitaatteja ja kuvien käyttöä. 

 

Punaisena lankana pyrimme arvioimaan sävyä aina keskivertokuluttajan silmin. 

 

Tämä voi olla haasteellista etenkin silloin, kun luemme suuria artikkelimääriä analyysin kohteesta pidemmän aikaa ja tunnemme asiakkaan viestinnän tavoitteet, jolloin esimerkiksi käsitys siitä mikä on sävyltään negatiivista julkisuutta voi muuttua ajan myötä. Tästä syystä on tärkeää, että käymme tiimin sisällä jatkuvaa keskustelua metodologiasta ja esimerkiksi sävyn osalta konsultoimme toisiamme usein epäselvissä tilanteissa, jotta voimme varmistaa analyysiemme objektiivisuuden ja johdonmukaisuuden. Lisäksi keskustelemme asiakkaiden kanssa siitä, miten ja millä perusteilla luokittelemme sävyä, jotta työmme on läpinäkyvää. 

 

Sävystä puhuttaessa on hyvä muistaa, että myös sävyltään neutraali uutinen voi olla organisaatiolle viestinnällinen onnistuminen, jos he saavat esimerkiksi heille tärkeälle aiheelle mediassa näkyvyyttä, vaikka sävy organisaatiota kohtaan pysyisikin neutraalina. Tästä syystä viestinnän mittaamisessa on tärkeää miettiä millä mittareilla juuri oman organisaation viestinnän tavoitteiden toteutumista pystytään parhaiten seuraamaan. 

 

Retrieverin media-analyysien hyödyt Tuomaksen näkökulmasta 

  • Analyysit räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaan
  • Riippumaton toimija takaa objektiiviset ja ammattimaiset analyysit 
  • Yhteinen pohjoismainen metodologia luo johdonmukaisuutta ja uskottavuutta 
  • Benchmark-tiedot tuovat oman organisaation tunnusluvut laajempaan kontekstiin 
  • Analyytikot ovat AMEC-sertifioituja viestinnän mittaamisen ammattilaisia, jotka tuottavat löydöksiä laadullisilla analyyseilla. 

Mitä jokaisen viestijän tulisi tietää viestinnän mittaamisesta?

Lataa oppaamme!

Lataa tästä